Postup při vymáhání pohledávek

  • zajištění podkladů pro posouzení Vaší pohledávky (neuhrazená faktura, objednávka, smlouva, dodací list, písemná či emailová komunikace, předžalobní výzva)
  • odborné posouzení dobytnosti pohledávky (prostudování předaných podkladů, prověření dlužníka v registrech)
  • podpis mandátní smlouvy a plné moci k vymáhání pohledávky
  • sepis předžalobní výzvy, posledního pokusu o smír adresované dlužníkovi (poslední výzva k uhrazení dlužné jistiny včetně úroků z prodlení)
  • v případě reakce dlužníka jednání za účelem zajištění dluhu (směnka, dohoda o narovnání, splátkový kalendář)
  • sepis žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu
  • zastoupení před soudy v ČR i SR v řízení o zaplacení pohledávky
  • sepis návrhu na nařízení exekuce, zastupování při komunikaci s exekutorským úřadem pověřeným vymáháním pohledávky