Slovník pojmů

 • OSŘ – Občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb. v platném znění
   
 • Předžalobní výzva, pokus o smír – poslední upozornění dlužníka na povinnost uhradit dlužnou částku, na Slovensku není povinná, v ČR je tato povinnost zakotvena ode dne 1.1.2013 zákonem č. 396/2012 Sb. (novela OSŘ) 
   
 • Žaloba, návrh na vydání platebního rozkazu – procesní úkon, kterým se žalobce se svým návrhem obrací na soud, směřuje přímo k vydání platebního rozkazu (zavazuje dlužníka zaplatit dlužnou částku)
   
 • Soudní poplatek – částka vybíraná za řízení, hradí se na výzvu soudu, výše vychází ze Zákona o soudních poplatcích – bývá stanovena pevnou částkou nebo procentní sazbou ze stanoveného základu, u dlužných částek zpravidla 6% z dlužné částky, minimální výše je v SR 16,50 €, v ČR  600,- Kč
   
 • Platební rozkaz - rozhodnutí vydané ve zkráceném soudním řízení; v platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal tzv. odpor. Pokud není ve lhůtě podán odpor, platební rozkaz získává účinky pravomocného rozsudku.
   
 • Odpor - podává se u soudu, který platební rozkaz vydal a v takovém případě se tímto úkonem platební rozkaz automaticky zruší a soud nařídí ve věci jednání. Stejně tak nařídí jednání, pokud nelze platební rozkaz vydat nebo nezdaří-li se platební rozkaz žalovanému doručit.
   
 • Rozsudek – soudní rozhodnutí, které rozhoduje o nároku, kterého se žalobce svým podáním domáhal; po jeho doručení všem účastníkům řízení a současně po uplynutí lhůty k podání řádného opravného prostředku (odvolání), či po vzdání se práva ho podat anebo po jeho zamítnutí je rozsudek pravomocný a po uplynutí lhůty k plnění i vykonatelný.
   
 • Exekuční titul - rozhodnutí nebo i jiná listina (rozhodnutí soudu – rozsudek, usnesení, platební rozkaz, schválený smír, rozhodčí nález, notářský zápis, exekutorský zápis) sloužící jako podklad pro exekuci, pokud není dobrovolně splněna povinnost dlužníka. Musí však být vykonatelný, což se doloží buď formou exekutorských či notářských zápisů nebo vyznačením tzv. doložky vykonatelnosti.
   
 • Návrh na provedení exekuce – na základě vykonatelného exekučního titulu věřitel podá návrh na zahájení exekučního řízení.